خوشه گستر پارینا شرکت مسئو.لیت محدود 708600121

شرکت خوشه گستر پارینا مدیر ابراهیم عبدالهی شماره ثبت 307110 طراحی ،مشاوره و احداث گلخانه و کلیه سیستمهای آبیاری تحت فشار-طراحیو احداث فضای سبز-احداث و نگهدا..

ادامه مطلب