خوشه گستر پارینا شرکت مسئو.لیت محدود 708600121

شرکت خوشه گستر پارینا مدیر ابراهیم عبدالهی شماره ثبت 307110 طراحی ،مشاوره و احداث گلخانه و کلیه سیستمهای آبیاری تحت فشار-طراحیو احداث فضای سبز-احداث و نگهداری باغات-مبارزه با آفات و عوامل خسارت زای محصولات زراعی و باغی-ضدعفونی انبارها-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایدات

ردیف:121
نام شرکت:خوشه گستر پارینا
نوع شرکت:مسئو.لیت محدود
نام مدیر عامل:ابراهیم عبدالهی
شماره نظام مهندسی:708600121
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125666042
تلفن همراه مدیرعامل 2:9124683609
موضوع فعالیت:طراحی ،مشاوره و احداث گلخانه و کلیه سیستمهای آبیاری تحت فشار-طراحیو احداث فضای سبز-احداث و نگهداری باغات-مبارزه با آفات و عوامل خسارت زای محصولات زراعی و باغی-ضدعفونی انبارها-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایدات
شماره ثبت:307110
تاریخ ثبت:31629
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت خوشه گستر پارینا مدیر ابراهیم عبدالهی شماره ثبت 307110 طراحی ،مشاوره و احداث گلخانه و کلیه سیستمهای آبیاری تحت فشار-طراحیو احداث فضای سبز-احداث و نگهداری باغات-مبارزه با آفات و عوامل خسارت زای محصولات زراعی و باغی-ضدعفونی انبارها-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایدات

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-افسریه-بین 15 متری 3و4-خ 41-پلاک 245-کدپستی 1783963767
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31653