شركت مهندسي مشاور مهاب قدس شرکت سهامي خاص 708400023

شرکت شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مدیر محمد كيافر شماره ثبت 48962 مهندسي طرحهاي آبياري و زهكشي كشاورزي و منابع طبيعي-تاًسيسات آبي …

ردیف:23
نام شرکت:شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
نوع شرکت:سهامي خاص
نام مدیر عامل:محمد كيافر
شماره نظام مهندسی:708400023
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مهندسي طرحهاي آبياري و زهكشي كشاورزي و منابع طبيعي-تاًسيسات آبي …
شماره ثبت:48962
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مدیر محمد كيافر شماره ثبت 48962 مهندسي طرحهاي آبياري و زهكشي كشاورزي و منابع طبيعي-تاًسيسات آبي …

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-خ شهيد وحيد دستگردي-كوي تخارستان-شماره17-كدپ1918781185
تلفن2:22221071-8
فاکس:222276487
کدپستی:
شروع عضویت:30834

طراحي مهندسي گوهران سبزوش شرکت سهامي خاص 708600094

شرکت طراحي مهندسي گوهران سبزوش مدیر خليل صيدي شماره ثبت 157551 طراحي و مشاوره و اجرا در زمينه كليه پروژه هاي خدماتي -احداث و نگهداري فضاي سبز-خدمات كشاورزي-نظافت اماكن عمومي-پروژه هاي آبرساني و محوطه سازي-صادرات و واردات

ردیف:94
نام شرکت:طراحي مهندسي گوهران سبزوش
نوع شرکت:سهامي خاص
نام مدیر عامل:خليل صيدي
شماره نظام مهندسی:708600094
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123023348
تلفن همراه مدیرعامل 2:9123027125
موضوع فعالیت:طراحي و مشاوره و اجرا در زمينه كليه پروژه هاي خدماتي -احداث و نگهداري فضاي سبز-خدمات كشاورزي-نظافت اماكن عمومي-پروژه هاي آبرساني و محوطه سازي-صادرات و واردات
شماره ثبت:157551
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت طراحي مهندسي گوهران سبزوش مدیر خليل صيدي شماره ثبت 157551 طراحي و مشاوره و اجرا در زمينه كليه پروژه هاي خدماتي -احداث و نگهداري فضاي سبز-خدمات كشاورزي-نظافت اماكن عمومي-پروژه هاي آبرساني و محوطه سازي-صادرات و واردات

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-پاسداران-اختياريه جنوبي-كوچه محسنيان-كوي رز-پلاك 21-طبقه دوم
تلفن2:20107509
فاکس:20107160
کدپستی:
شروع عضویت:31521