خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت خاص 708600127

شرکت خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم مدیر اعظم السادات مشکانی شماره ثبت 175454 آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و آنالیز کلیه سموم اعم از طبیعی و صناعی در مواد غذایی و محصولات کشتاورزی از جمله خشکبار -صادرات و واردات-ایجاد خدماتت آموزشی و تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی-

ردیف:127
نام شرکت:خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم
نوع شرکت:خاص
نام مدیر عامل:اعظم السادات مشکانی
شماره نظام مهندسی:708600127
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و آنالیز کلیه سموم اعم از طبیعی و صناعی در مواد غذایی و محصولات کشتاورزی از جمله خشکبار -صادرات و واردات-ایجاد خدماتت آموزشی و تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی-
شماره ثبت:175454
تاریخ ثبت:29320
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم مدیر اعظم السادات مشکانی شماره ثبت 175454 آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و آنالیز کلیه سموم اعم از طبیعی و صناعی در مواد غذایی و محصولات کشتاورزی از جمله خشکبار -صادرات و واردات-ایجاد خدماتت آموزشی و تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی-

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-بلوار کشاورز-خ عبداله زاده-خ شقایق-پلاک72
تلفن2:88982132
فاکس:88966518
کدپستی:
شروع عضویت:31665