شركت تعاوني وارثان سبز طبيعت شرکت تعاوني 708500041

شرکت شركت تعاوني وارثان سبز طبيعت مدیر حامد صديقي شماره ثبت 12657 خدمات كشاورزي وكليه امور مرتبط با آن- ردیف:41نام شرکت:شركت تعاوني وارثان سبز طبيعتنوع..

ادامه مطلب

شركت تعاوني خدمات فني مهندسي هم صف كرج شرکت تعاوني 708500056

شرکت شركت تعاوني خدمات فني مهندسي هم صف كرج مدیر مسعود حميديه شماره ثبت 6496 ارائه خدمات فني ومهندسي وعلوم دامي ردیف:56نام شرکت:شركت تعاوني خدمات فني مهندسي..

ادامه مطلب

شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه شرکت تعاوني 708500047

شرکت شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه مدیر محمدحسين رفيعي شماره ثبت 809 توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي ك..

ادامه مطلب

تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار شرکت تعاوني 708600093

شرکت تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار مدیر صادق فعال رازليق شماره ثبت 273401 اجراي طرحهاي خدماتي ، آموزشي و نمايشي در امور كشاورزي، دامپروري ..

ادامه مطلب

شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم شرکت تعاوني 708600079

شرکت شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم مدیر مهران جندقي شماره ثبت 160323 توليد و تكثير و توزيع انواع نهال مثمر و غيره مثمر-توليد انواع گل و گيا..

ادامه مطلب

شركت تعاوني خدمات فني ومهندسي علوم دامي كميا دام البرز شرکت تعاوني 708500068

شرکت شركت تعاوني خدمات فني ومهندسي علوم دامي كميا دام البرز مدیر عباس عبدي شماره ثبت 13258 خدمات فني ومهندسي وعلوم دامي ردیف:68نام شرکت:شركت تعاوني خدمات..

ادامه مطلب

اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران شرکت تعاوني 708400036

شرکت اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران مدیر عليرضا يد بخشي شماره ثبت 203886 خدمات ترويجي-خدمات مهندسي-خدمات فني مربوط به ا..

ادامه مطلب

شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري شرکت تعاوني 708500067

شرکت شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري مدیر علي چهارمير شماره ثبت 241612 انجام كليه امورخدمات واحدهاي دام وطيور ردیف:67نام شرکت:شركت تع..

ادامه مطلب

شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين شرکت تعاوني 708500063

شرکت شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين مدیر مجيدفخري وايقان شماره ثبت 12819 توليد دام ،طيور-زنبورعسل وساير ماكيان ردیف:63نام شرکت:شركت تعاوني ..

ادامه مطلب

شركت تعاوني مسير سبز دماوند شرکت تعاوني 708400030

شرکت شركت تعاوني مسير سبز دماوند مدیر ياسر مافي شماره ثبت 251669 خ.مات فني مهندسي/خدمات ترويجي و آموزشي،يافته هاي علمي/ارائه مواد بيولوژيكي براي كنترل آ..

ادامه مطلب