شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه شرکت تعاوني 708500047

شرکت شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه مدیر محمدحسين رفيعي شماره ثبت 809 توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي

ردیف:47
نام شرکت:شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:محمدحسين رفيعي
شماره نظام مهندسی:708500047
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121499262
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي
شماره ثبت:809
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه مدیر محمدحسين رفيعي شماره ثبت 809 توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهريار-فاز2شهرك انديشه-خ ياس جنوبي-خ لاله پنجم-پ1328
تلفن2:
فاکس:0261-2743534
کدپستی:
شروع عضویت:31209

تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار شرکت تعاوني 708600093

شرکت تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار مدیر صادق فعال رازليق شماره ثبت 273401 اجراي طرحهاي خدماتي ، آموزشي و نمايشي در امور كشاورزي، دامپروري و باغباني ، صنايع غذايي و مكانيزاسيون ،مبارزه با آفات و بيماريهاي گاهي و دامي

ردیف:93
نام شرکت:تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:صادق فعال رازليق
شماره نظام مهندسی:708600093
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:اجراي طرحهاي خدماتي ، آموزشي و نمايشي در امور كشاورزي، دامپروري و باغباني ، صنايع غذايي و مكانيزاسيون ،مبارزه با آفات و بيماريهاي گاهي و دامي
شماره ثبت:273401
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار مدیر صادق فعال رازليق شماره ثبت 273401 اجراي طرحهاي خدماتي ، آموزشي و نمايشي در امور كشاورزي، دامپروري و باغباني ، صنايع غذايي و مكانيزاسيون ،مبارزه با آفات و بيماريهاي گاهي و دامي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-خ پيروزي-سه راه سليمانيه-اول دهم فروردين-كوچه مسچين-پلاك 590-طبقه اول
تلفن2:33352816
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31518

شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم شرکت تعاوني 708600079

شرکت شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم مدیر مهران جندقي شماره ثبت 160323 توليد و تكثير و توزيع انواع نهال مثمر و غيره مثمر-توليد انواع گل و گياه-طراحي و احداث فضاي سبز و واردات و صادرات انواع اقلام كشاورزي

ردیف:79
نام شرکت:شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:مهران جندقي
شماره نظام مهندسی:708600079
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123004527
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:توليد و تكثير و توزيع انواع نهال مثمر و غيره مثمر-توليد انواع گل و گياه-طراحي و احداث فضاي سبز و واردات و صادرات انواع اقلام كشاورزي
شماره ثبت:160323
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم مدیر مهران جندقي شماره ثبت 160323 توليد و تكثير و توزيع انواع نهال مثمر و غيره مثمر-توليد انواع گل و گياه-طراحي و احداث فضاي سبز و واردات و صادرات انواع اقلام كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-بلوار كشاورز-خ دكتر قريب-ك حجت-پ45-ط سوم-
تلفن2:
فاکس:44071361
کدپستی:
شروع عضویت:31455

شركت تعاوني خدمات فني ومهندسي علوم دامي كميا دام البرز شرکت تعاوني 708500068

شرکت شركت تعاوني خدمات فني ومهندسي علوم دامي كميا دام البرز مدیر عباس عبدي شماره ثبت 13258 خدمات فني ومهندسي وعلوم دامي

ردیف:68
نام شرکت:شركت تعاوني خدمات فني ومهندسي علوم دامي كميا دام البرز
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:عباس عبدي
شماره نظام مهندسی:708500068
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فني ومهندسي وعلوم دامي
شماره ثبت:13258
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني خدمات فني ومهندسي علوم دامي كميا دام البرز مدیر عباس عبدي شماره ثبت 13258 خدمات فني ومهندسي وعلوم دامي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:كرج-ميدان سپاه-اراضي خانم انصاري-بعداز ميدان والفجر-روبروي مكث برگر-ساختمان شپهر-طبقه4-واحد8
تلفن2:0261-2708693
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:30993

اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران شرکت تعاوني 708400036

شرکت اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران مدیر عليرضا يد بخشي شماره ثبت 203886 خدمات ترويجي-خدمات مهندسي-خدمات فني مربوط به امور دامي

ردیف:36
نام شرکت:اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:عليرضا يد بخشي
شماره نظام مهندسی:708400036
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات ترويجي-خدمات مهندسي-خدمات فني مربوط به امور دامي
شماره ثبت:203886
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران مدیر عليرضا يد بخشي شماره ثبت 203886 خدمات ترويجي-خدمات مهندسي-خدمات فني مربوط به امور دامي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-فلكه اول صادقيه-نرسيده به خ خسرو-ساختمان مرواريد-طبقه4-واحد36
تلفن2:44232957-44233624
فاکس:4.4233624442e+015
کدپستی:
شروع عضویت:31031

شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري شرکت تعاوني 708500067

شرکت شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري مدیر علي چهارمير شماره ثبت 241612 انجام كليه امورخدمات واحدهاي دام وطيور

ردیف:67
نام شرکت:شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:علي چهارمير
شماره نظام مهندسی:708500067
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125113211
تلفن همراه مدیرعامل 2:9125069630
موضوع فعالیت:انجام كليه امورخدمات واحدهاي دام وطيور
شماره ثبت:241612
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري مدیر علي چهارمير شماره ثبت 241612 انجام كليه امورخدمات واحدهاي دام وطيور

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهرري-بخش فشافويه حسن آباد-بلوار امام خميني-كوچه شهيد مصطفي خميني-نبش شهيدقمي-شماره 97
تلفن2:
فاکس:2293223033
کدپستی:
شروع عضویت:31347

شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين شرکت تعاوني 708500063

شرکت شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين مدیر مجيدفخري وايقان شماره ثبت 12819 توليد دام ،طيور-زنبورعسل وساير ماكيان

ردیف:63
نام شرکت:شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:مجيدفخري وايقان
شماره نظام مهندسی:708500063
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:توليد دام ،طيور-زنبورعسل وساير ماكيان
شماره ثبت:12819
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين مدیر مجيدفخري وايقان شماره ثبت 12819 توليد دام ،طيور-زنبورعسل وساير ماكيان

واحد:
تلفن1:
آدرس2:كرج- شاهين ويلا-خ11غربي-كوچه چمران-پ28
تلفن2:2612247735
فاکس:2614319798
کدپستی:
شروع عضویت:31322

شركت تعاوني مسير سبز دماوند شرکت تعاوني 708400030

شرکت شركت تعاوني مسير سبز دماوند مدیر ياسر مافي شماره ثبت 251669 خ.مات فني مهندسي/خدمات ترويجي و آموزشي،يافته هاي علمي/ارائه مواد بيولوژيكي براي كنترل آفات و بيماريها

ردیف:30
نام شرکت:شركت تعاوني مسير سبز دماوند
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:ياسر مافي
شماره نظام مهندسی:708400030
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121909886
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خ.مات فني مهندسي/خدمات ترويجي و آموزشي،يافته هاي علمي/ارائه مواد بيولوژيكي براي كنترل آفات و بيماريها
شماره ثبت:251669
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني مسير سبز دماوند مدیر ياسر مافي شماره ثبت 251669 خ.مات فني مهندسي/خدمات ترويجي و آموزشي،يافته هاي علمي/ارائه مواد بيولوژيكي براي كنترل آفات و بيماريها

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-شهرك غرب-فاز1-خ مهستان-خ14-بن بست مريم-مجتمع سپهر-طبقه چهارم-ورامين-بخش جوادآاباده-بعد از پمپ بنزين-ساختمان اسبق-مركز خدمات كشاورزي
تلفن2:88098308
فاکس:88098308-02924022050
کدپستی:
شروع عضویت:30961

تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار شرکت تعاوني 708400015

شرکت تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار مدیر میثم داریوشی شماره ثبت 1257 كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري

ردیف:15
نام شرکت:تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:میثم داریوشی
شماره نظام مهندسی:708400015
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123759030
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري
شماره ثبت:1257
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار مدیر میثم داریوشی شماره ثبت 1257 كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهريار -بعد از چهارراه ملارد-ارسطو-روبروي باشگاه بدن سازي
تلفن2:26233583491
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:30708

پیشگامان صنعت بذر شرکت تعاوني 708600089

شرکت پیشگامان صنعت بذر مدیر ابراهيم كريمي شماره ثبت

ردیف:89
نام شرکت:پیشگامان صنعت بذر
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:ابراهيم كريمي
شماره نظام مهندسی:708600089
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126843135
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:
شماره ثبت:
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت پیشگامان صنعت بذر مدیر ابراهيم كريمي شماره ثبت

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت: