شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري شرکت تعاوني 708500067

شرکت شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري مدیر علي چهارمير شماره ثبت 241612 انجام كليه امورخدمات واحدهاي دام وطيور

ردیف:67
نام شرکت:شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:علي چهارمير
شماره نظام مهندسی:708500067
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125113211
تلفن همراه مدیرعامل 2:9125069630
موضوع فعالیت:انجام كليه امورخدمات واحدهاي دام وطيور
شماره ثبت:241612
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي دام ياوران ري مدیر علي چهارمير شماره ثبت 241612 انجام كليه امورخدمات واحدهاي دام وطيور

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهرري-بخش فشافويه حسن آباد-بلوار امام خميني-كوچه شهيد مصطفي خميني-نبش شهيدقمي-شماره 97
تلفن2:
فاکس:2293223033
کدپستی:
شروع عضویت:31347

شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين شرکت تعاوني 708500063

شرکت شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين مدیر مجيدفخري وايقان شماره ثبت 12819 توليد دام ،طيور-زنبورعسل وساير ماكيان

ردیف:63
نام شرکت:شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:مجيدفخري وايقان
شماره نظام مهندسی:708500063
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:توليد دام ،طيور-زنبورعسل وساير ماكيان
شماره ثبت:12819
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني فناوري و ترويج دام كشت پرديس نوين مدیر مجيدفخري وايقان شماره ثبت 12819 توليد دام ،طيور-زنبورعسل وساير ماكيان

واحد:
تلفن1:
آدرس2:كرج- شاهين ويلا-خ11غربي-كوچه چمران-پ28
تلفن2:2612247735
فاکس:2614319798
کدپستی:
شروع عضویت:31322

شركت تعاوني مسير سبز دماوند شرکت تعاوني 708400030

شرکت شركت تعاوني مسير سبز دماوند مدیر ياسر مافي شماره ثبت 251669 خ.مات فني مهندسي/خدمات ترويجي و آموزشي،يافته هاي علمي/ارائه مواد بيولوژيكي براي كنترل آفات و بيماريها

ردیف:30
نام شرکت:شركت تعاوني مسير سبز دماوند
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:ياسر مافي
شماره نظام مهندسی:708400030
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121909886
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خ.مات فني مهندسي/خدمات ترويجي و آموزشي،يافته هاي علمي/ارائه مواد بيولوژيكي براي كنترل آفات و بيماريها
شماره ثبت:251669
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني مسير سبز دماوند مدیر ياسر مافي شماره ثبت 251669 خ.مات فني مهندسي/خدمات ترويجي و آموزشي،يافته هاي علمي/ارائه مواد بيولوژيكي براي كنترل آفات و بيماريها

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-شهرك غرب-فاز1-خ مهستان-خ14-بن بست مريم-مجتمع سپهر-طبقه چهارم-ورامين-بخش جوادآاباده-بعد از پمپ بنزين-ساختمان اسبق-مركز خدمات كشاورزي
تلفن2:88098308
فاکس:88098308-02924022050
کدپستی:
شروع عضویت:30961

تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار شرکت تعاوني 708400015

شرکت تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار مدیر میثم داریوشی شماره ثبت 1257 كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري

ردیف:15
نام شرکت:تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:میثم داریوشی
شماره نظام مهندسی:708400015
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123759030
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري
شماره ثبت:1257
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار مدیر میثم داریوشی شماره ثبت 1257 كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهريار -بعد از چهارراه ملارد-ارسطو-روبروي باشگاه بدن سازي
تلفن2:26233583491
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:30708

پیشگامان صنعت بذر شرکت تعاوني 708600089

شرکت پیشگامان صنعت بذر مدیر ابراهيم كريمي شماره ثبت

ردیف:89
نام شرکت:پیشگامان صنعت بذر
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:ابراهيم كريمي
شماره نظام مهندسی:708600089
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126843135
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:
شماره ثبت:
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت پیشگامان صنعت بذر مدیر ابراهيم كريمي شماره ثبت

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:

فنی ومهندسی و مشاوره کشاورزی سبزگستران آ یاسین شرکت تعاوني 708600102

شرکت فنی ومهندسی و مشاوره کشاورزی سبزگستران آ یاسین مدیر سيدمحمد حسيني شماره ثبت 12904 خدمات فني و مهندسي و مشاوره در امر كشاورزي و فضاي سبز و گلخانه- خدمات ترويجي در بخش كشاورزي

ردیف:102
نام شرکت:فنی ومهندسی و مشاوره کشاورزی سبزگستران آ یاسین
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:سيدمحمد حسيني
شماره نظام مهندسی:708600102
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125671469
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فني و مهندسي و مشاوره در امر كشاورزي و فضاي سبز و گلخانه- خدمات ترويجي در بخش كشاورزي
شماره ثبت:12904
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت فنی ومهندسی و مشاوره کشاورزی سبزگستران آ یاسین مدیر سيدمحمد حسيني شماره ثبت 12904 خدمات فني و مهندسي و مشاوره در امر كشاورزي و فضاي سبز و گلخانه- خدمات ترويجي در بخش كشاورزي

واحد:
تلفن1:4512778
آدرس2:كرج- شاهين ويلا-بنياد-خيابان 350 متري-كوي 11 شرقي-پ62
تلفن2:2614504956
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31541

شركت تعاوني خدمات كشاورزي ارم كشت آريا شرکت تعاوني 708500066

شرکت شركت تعاوني خدمات كشاورزي ارم كشت آريا مدیر احمدرضاتركاشوند شماره ثبت 853 ارائه خدمات كشاورزي

ردیف:66
نام شرکت:شركت تعاوني خدمات كشاورزي ارم كشت آريا
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:احمدرضاتركاشوند
شماره نظام مهندسی:708500066
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات كشاورزي
شماره ثبت:853
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني خدمات كشاورزي ارم كشت آريا مدیر احمدرضاتركاشوند شماره ثبت 853 ارائه خدمات كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:هشتگرد-بلوارايت اله خامنه اي-روبروي منابع طبيعي-شماره24
تلفن2:0262-4221270-4230590-4225053
فاکس:2624221270
کدپستی:
شروع عضویت:31340

شركت تعاوني فني ومهندسي پاليزان گستر پارسيان شرکت تعاوني 708500059

شرکت شركت تعاوني فني ومهندسي پاليزان گستر پارسيان مدیر ياسرجمشيدي شماره ثبت 270202 خدمات فضاي سبزوجنگلكاري

ردیف:59
نام شرکت:شركت تعاوني فني ومهندسي پاليزان گستر پارسيان
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:ياسرجمشيدي
شماره نظام مهندسی:708500059
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124477195
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فضاي سبزوجنگلكاري
شماره ثبت:270202
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني فني ومهندسي پاليزان گستر پارسيان مدیر ياسرجمشيدي شماره ثبت 270202 خدمات فضاي سبزوجنگلكاري

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-جنت آباد-بالاتر ازتقاطع همت-برج طوبي-واحد401
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31275

شركت تعاوني خدمات كشاورزي فدك سبز ورامين شرکت تعاوني 708500040

شرکت شركت تعاوني خدمات كشاورزي فدك سبز ورامين مدیر داود خديو حقگو شماره ثبت 2736 ارائه خدمات كشاورزي و دامپروري (مشاوره و اجرا)

ردیف:40
نام شرکت:شركت تعاوني خدمات كشاورزي فدك سبز ورامين
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:داود خديو حقگو
شماره نظام مهندسی:708500040
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125788242
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات كشاورزي و دامپروري (مشاوره و اجرا)
شماره ثبت:2736
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني خدمات كشاورزي فدك سبز ورامين مدیر داود خديو حقگو شماره ثبت 2736 ارائه خدمات كشاورزي و دامپروري (مشاوره و اجرا)

واحد:
تلفن1:
آدرس2:ورامین-میدان ولیعصر-رویروی جهاد کشاورزی بخش مرکزی-جنب تالار لوکس طلایی
تلفن2:2922132571
فاکس:2923472221
کدپستی:
شروع عضویت:31147

تعاوني توليدروستا ي قائميه اسلامشهر شرکت تعاوني 708300004

شرکت تعاوني توليدروستا ي قائميه اسلامشهر مدیر مهدی مقدسی شماره ثبت 140574 كشاورزي

ردیف:4
نام شرکت:تعاوني توليدروستا ي قائميه اسلامشهر
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:مهدی مقدسی
شماره نظام مهندسی:708300004
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كشاورزي
شماره ثبت:140574
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاوني توليدروستا ي قائميه اسلامشهر مدیر مهدی مقدسی شماره ثبت 140574 كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:كيلومتر13جاده ساوه-شاتره-گلدسته-خ شهيدرجائي-انتهاي كوچه هشتم-جنب دبيرستان نيمه شعبان
تلفن2:5291660
فاکس:55291660
کدپستی:
شروع عضویت:30615