بایر سروین شرکت مسئولیت محدود 708900576

شرکت بایر سروین مدیر وحیدرضا سمیعی شماره ثبت 326395 خدمات کشاورزی- احداث گلخانه – ایجاد صنایع تبدیلی و کشاورزی – ایجاد آزمایشگاههای آب و خاک و ..

ادامه مطلب

مهندسین مشاور قطره باران صحرا شرکت مسئولیت محدود 708900549

شرکت مهندسین مشاور قطره باران صحرا مدیر وحیدرضا سمیعی شماره ثبت 261005 طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار – کشاورزی – سرمایه گذاری و ایجاد صنا..

ادامه مطلب