خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی سبز خوشاب وارنا شرکت مسئولیت محدود 708900470

شرکت خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی سبز خوشاب وارنا مدیر علیرضا خوش آبی شماره ثبت 2440 ارائه خدمات کشاورزی-ارائه خدمات فضای سبز-خدمات اجرایی،اجرای طرحه..

ادامه مطلب

فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت باغستان شرکت مسئولیت محدود 708800329

شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت باغستان مدیر امیر وفا شماره ثبت 2440 باغبانی-دامپروری-کاشت داشت برداشت کلیه محصولات زراعی-احداث و اجرای سالنهای پرورش قارچ گلخانه..

ادامه مطلب