میهن بذر شرکت سهامی خاص 708800339

شرکت میهن بذر مدیر سیدبهرام اردبیلی شماره ثبت 245187 تهی-،تولید و توزیع انواع بذور دانه های روغنی و سایر محصولات -انجام تحقیقات علمی ،فنی و کاربردی جهت ت..

ادامه مطلب