کشت بافت پیشتاز شرکت مسئولیت محدود 708600142

شرکت کشت بافت پیشتاز مدیر جلیل صدیقی مراغه شماره ثبت 4303 تولید و توزیع نهال-انواع گیاهان زینتی مثمرو غیرمثمرکشت بافت ردیف:142نام شرکت:کشت بافت پیشتازنوع شرکت..

ادامه مطلب

پیشگامان مهرصبا شرکت تعاونی 708600124

شرکت پیشگامان مهرصبا مدیر امید افشار شماره ثبت 267792 امور دام اعم از تولید،خدمات کشاورزی و آموزشی ردیف:124نام شرکت:پیشگامان مهرصبانوع شرکت:تعاونینام مدیر عام..

ادامه مطلب

تعاونی کشاورزی و پرورش گل و گیاه سبزپرور انجم آباد شرکت تعاونی 708900459

شرکت تعاونی کشاورزی و پرورش گل و گیاه سبزپرور انجم آباد مدیر مجید گرجی شماره ثبت 607 مکانیزاسیون کشاورزی-فعالیت عای تولیدی و مشاوره ای در کلیه بخشهای کشاورزی و دام و طیور و..

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آب ورزان شرکت سهامی خاص 708600157

شرکت مهندسین مشاور آب ورزان مدیر سیدعباس خوشنویس شماره ثبت 70548 کشاورزی و دامپروری-منابع طبیعی ردیف:157نام شرکت:مهندسین مشاور آب ورزاننوع شرکت:سهامی خاصنام مد..

ادامه مطلب

اندیشه زیست پایدار شرکت مسئولیت محدود 709100763

شرکت اندیشه زیست پایدار مدیر علی گلزاد شماره ثبت 429958 خدمات بازرگانی محصولات کشاورزی ردیف:763نام شرکت:اندیشه زیست پایدارنوع شرکت:مسئولیت محدودنام مدیر عامل:علی گلزادشماره..

ادامه مطلب

رهروان مسیر سبز شرکت مسئولیت محدود 709000646

شرکت رهروان مسیر سبز مدیر حسین سلیمی نیا شماره ثبت 172245 فضای سبز – آبیاری تحت فشار و … ردیف:646نام شرکت:رهروان مسیر سبزنوع شرکت:مسئولیت م..

ادامه مطلب

مهندسی بازرگانی ایرانیان سرآمد سبحان شرکت سهامی خاص 708800389

شرکت مهندسی بازرگانی ایرانیان سرآمد سبحان مدیر عبدالحسین جواهری شماره ثبت 365589 احداث و نگهداری فضای سبز-امور زراعی-دامپروری-شیلات-آبزی پروری-منابع طبیعی..

ادامه مطلب

ضدعفونی و دفع آفات نباتی پارس شرکت مسئولیت محدود 708800408

شرکت ضدعفونی و دفع آفات نباتی پارس مدیر ناجی فیصلی شماره ثبت 48349 خرید و فروش سمپاش و صادرات و واردات مواد علف کشها-هورمونهای نباتیو بطور کل کلیه لوا..

ادامه مطلب

چای شهرزاد شرکت سهامی خاص 709000580

شرکت چای شهرزاد مدیر شهریار داریانی شماره ثبت 17874 تولید و بسته بندی چای ردیف:580نام شرکت:چای شهرزادنوع شرکت:سهامی خاصنام مدیر عامل:شهریار داریانیشماره نظام مهندس..

ادامه مطلب

فن آوری زیستی مهر آسیا شرکت سهامی خاص 709000609

شرکت فن آوری زیستی مهر آسیا مدیر اردشیر سعیدی شماره ثبت 584 تولید و فروش مواد و عوامل بیولوژیک در زمینه های کشاورزی ، منابع طبیعی ، آب – تولید و..

ادامه مطلب