پانیا سبز پارس شرکت سهامی خاص 709100736

شرکت پانیا سبز پارس مدیر قاسم تاجیک خادمی شماره ثبت 206 کلیه خدمات کشاورزیو دامپروری

ردیف:736
نام شرکت:پانیا سبز پارس
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:قاسم تاجیک خادمی
شماره نظام مهندسی:709100736
تلفن همراه مدیرعامل 1:9367130253
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه خدمات کشاورزیو دامپروری
شماره ثبت:206
تاریخ ثبت:1388/07/11
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:شریعتی
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:118

شرکت پانیا سبز پارس مدیر قاسم تاجیک خادمی شماره ثبت 206 کلیه خدمات کشاورزیو دامپروری

واحد:1
تلفن1:2136753442
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/07/22

مهندسی کشاورزی آرامش ساز طبیعت شرکت سهامی خاص 708700264

شرکت مهندسی کشاورزی آرامش ساز طبیعت مدیر مریم دارستانی فراهانی شماره ثبت 338714 خدمات مشاوره ای کشاورزی-طراحی و اجرای طرحهای کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات-اخذ وام بانکی

ردیف:264
نام شرکت:مهندسی کشاورزی آرامش ساز طبیعت
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مریم دارستانی فراهانی
شماره نظام مهندسی:708700264
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126033119
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات مشاوره ای کشاورزی-طراحی و اجرای طرحهای کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات-اخذ وام بانکی
شماره ثبت:338714
تاریخ ثبت:1387/08/12
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:کن
خیابان اصلی2:بلوار شهران
خیابان فرعی:-
کوچه:سمیه شرقی
پلاک:19.1

شرکت مهندسی کشاورزی آرامش ساز طبیعت مدیر مریم دارستانی فراهانی شماره ثبت 338714 خدمات مشاوره ای کشاورزی-طراحی و اجرای طرحهای کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات-اخذ وام بانکی

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/08/19

تعاونی خدمات فنی مهندسی علوم دامی و کشاورزی آرین توکا شرکت تعاونی 708700217

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی علوم دامی و کشاورزی آرین توکا مدیر مهدی پناهی اینانلو شماره ثبت 11904 تهیه و توزیع،صادرات و واردات نهاده ها و فراورده های دامی و تجهیزات واحدهای دامپروری و کشاورزی-فعالیت در امر صنایع غذاییو تبدیلی-عاملیت جوجه یکروزه-بیمه محصولات کشاورزی و دامپروری-واکسیناسیون دام و طیور

ردیف:217
نام شرکت:تعاونی خدمات فنی مهندسی علوم دامی و کشاورزی آرین توکا
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:مهدی پناهی اینانلو
شماره نظام مهندسی:708700217
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122175695
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تهیه و توزیع،صادرات و واردات نهاده ها و فراورده های دامی و تجهیزات واحدهای دامپروری و کشاورزی-فعالیت در امر صنایع غذاییو تبدیلی-عاملیت جوجه یکروزه-بیمه محصولات کشاورزی و دامپروری-واکسیناسیون دام و طیور
شماره ثبت:11904
تاریخ ثبت:1384/11/15
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:میدان سپاه
خیابان اصلی2:جنب جهاد کشاورزی کرج
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:-

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی علوم دامی و کشاورزی آرین توکا مدیر مهدی پناهی اینانلو شماره ثبت 11904 تهیه و توزیع،صادرات و واردات نهاده ها و فراورده های دامی و تجهیزات واحدهای دامپروری و کشاورزی-فعالیت در امر صنایع غذاییو تبدیلی-عاملیت جوجه یکروزه-بیمه محصولات کشاورزی و دامپروری-واکسیناسیون دام و طیور

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/04/09

خدمات فنی مهندسی نودانش مدار شرکت سهامی خاص 708700220

شرکت خدمات فنی مهندسی نودانش مدار مدیر عبدالحسین فتحی زاده شماره ثبت 279920 ارائه خدمات فنی تولید محصولات گیاهی-مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی-خدمات کشاورزی-واردات و صادرات

ردیف:220
نام شرکت:خدمات فنی مهندسی نودانش مدار
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:عبدالحسین فتحی زاده
شماره نظام مهندسی:708700220
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127123524
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات فنی تولید محصولات گیاهی-مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی-خدمات کشاورزی-واردات و صادرات
شماره ثبت:279920
تاریخ ثبت:1385/06/21
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:کوی نصر(گیشا)
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:20
پلاک:24

شرکت خدمات فنی مهندسی نودانش مدار مدیر عبدالحسین فتحی زاده شماره ثبت 279920 ارائه خدمات فنی تولید محصولات گیاهی-مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی-خدمات کشاورزی-واردات و صادرات

واحد:سه
تلفن1:88260359
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/04/22

پایا کشت هیرادگ شرکت مسئولیت محدود 708900571

شرکت پایا کشت هیرادگ مدیر حسین گنابادی نژاد شماره ثبت 390796 امور کشاورزی و اصلاح اراضی – کنترل و شناسایی آفات و علفهای هرز – خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانیچ

ردیف:571
نام شرکت:پایا کشت هیرادگ
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:حسین گنابادی نژاد
شماره نظام مهندسی:708900571
تلفن همراه مدیرعامل 1:9358247361
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:امور کشاورزی و اصلاح اراضی – کنترل و شناسایی آفات و علفهای هرز – خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانیچ
شماره ثبت:390796
تاریخ ثبت:1389/09/13
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میرداماد
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:142

شرکت پایا کشت هیرادگ مدیر حسین گنابادی نژاد شماره ثبت 390796 امور کشاورزی و اصلاح اراضی – کنترل و شناسایی آفات و علفهای هرز – خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانیچ

واحد:طبقه اول
تلفن1:22227632
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/12/21

تعاونی کوثر کشت امید شرکت تعاونی 708700206

شرکت تعاونی کوثر کشت امید مدیر محمد شاه قلی نورنورانی شماره ثبت 303009 خدمات کشاورزی-ارائه آموزش و مشاوره در زمینه مسائل علمی و پژوهشی مرتبط با کشاورزی

ردیف:206
نام شرکت:تعاونی کوثر کشت امید
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:محمد شاه قلی نورنورانی
شماره نظام مهندسی:708700206
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات کشاورزی-ارائه آموزش و مشاوره در زمینه مسائل علمی و پژوهشی مرتبط با کشاورزی
شماره ثبت:303009
تاریخ ثبت:1386/05/31
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:شهرک راه آهن
خیابان اصلی2:گلستان
خیابان فرعی:بلوار گلها
کوچه:بنفشه سوم
پلاک:51

شرکت تعاونی کوثر کشت امید مدیر محمد شاه قلی نورنورانی شماره ثبت 303009 خدمات کشاورزی-ارائه آموزش و مشاوره در زمینه مسائل علمی و پژوهشی مرتبط با کشاورزی

واحد:طبقه سوم
تلفن1:44727150
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:44727150
کدپستی:
شروع عضویت:1387/03/06

خدمات بیمه ای همیشه سبز ایمن شرکت سهامی خاص 708800388

شرکت خدمات بیمه ای همیشه سبز ایمن مدیر محمدرضا صناعی شماره ثبت 325579 اخذ نمایندگی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عرضه خدمات بیمه ای کشاورزی با رعایت قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی

ردیف:388
نام شرکت:خدمات بیمه ای همیشه سبز ایمن
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محمدرضا صناعی
شماره نظام مهندسی:708800388
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123541608
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:اخذ نمایندگی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عرضه خدمات بیمه ای کشاورزی با رعایت قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی
شماره ثبت:325579
تاریخ ثبت:1387/04/05
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:گیشا(کوی نصر)
خیابان اصلی2:نبش شهابی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:219

شرکت خدمات بیمه ای همیشه سبز ایمن مدیر محمدرضا صناعی شماره ثبت 325579 اخذ نمایندگی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عرضه خدمات بیمه ای کشاورزی با رعایت قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی

واحد:زنگ 4
تلفن1:88245641-3
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88271100
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/12

بهینه کاران واگا شرکت مسئولیت محدود 708900484

شرکت بهینه کاران واگا مدیر امیر عبدی شماره ثبت 360349 توسعه و نگهداری فضای سبز

ردیف:484
نام شرکت:بهینه کاران واگا
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:امیر عبدی
شماره نظام مهندسی:708900484
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122368525
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:توسعه و نگهداری فضای سبز
شماره ثبت:360349
تاریخ ثبت:1388/08/03
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:جاده قم- قاسم آباد
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:شهید اخترری
پلاک:5

شرکت بهینه کاران واگا مدیر امیر عبدی شماره ثبت 360349 توسعه و نگهداری فضای سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:2156541447
فاکس:2156540976
کدپستی:
شروع عضویت:1389/07/03

تعاونی حاوی اکسیر سبز شرکت تعاونی 708800367

شرکت تعاونی حاوی اکسیر سبز مدیر سکینه علی اکبری شماره ثبت 355920 تولید،بسته بندی و توزیع محصولات کشاورزی و باغبانی-گیاهان دارویی-دامپروری و طیور-ساخت گلخانه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-خدمات مشاوره ای-آزمایشگاه آب و خاک و گیاه-خاکشناسی-فضای سبز-گیاهپزشکی-برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی-صادرات و واردات

ردیف:367
نام شرکت:تعاونی حاوی اکسیر سبز
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:سکینه علی اکبری
شماره نظام مهندسی:708800367
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126391278
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تولید،بسته بندی و توزیع محصولات کشاورزی و باغبانی-گیاهان دارویی-دامپروری و طیور-ساخت گلخانه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-خدمات مشاوره ای-آزمایشگاه آب و خاک و گیاه-خاکشناسی-فضای سبز-گیاهپزشکی-برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی-صادرات و واردات
شماره ثبت:355920
تاریخ ثبت:1388/05/24
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:آزادی
خیابان اصلی2:مترو آزادی
خیابان فرعی:جنب بانککشاورزی
کوچه:-
پلاک:389

شرکت تعاونی حاوی اکسیر سبز مدیر سکینه علی اکبری شماره ثبت 355920 تولید،بسته بندی و توزیع محصولات کشاورزی و باغبانی-گیاهان دارویی-دامپروری و طیور-ساخت گلخانه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-خدمات مشاوره ای-آزمایشگاه آب و خاک و گیاه-خاکشناسی-فضای سبز-گیاهپزشکی-برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی-صادرات و واردات

واحد:طبقه اول-واحد 6
تلفن1:66062865-6
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/07/21

تعاونی مهندسین مشاور همراهان سبز آذین شرکت تعاونی 708900505

شرکت تعاونی مهندسین مشاور همراهان سبز آذین مدیر یاسر دعائی شماره ثبت 387 مشاوره و اجرا در کلیه زمینه های کشاورزی و دامپروری – جنگلکاری و صنایع تبدیلی – بهسازی و اصلاح اراضی – طراحی و اجرای سیستم های آبیاری – خدمات کشاورزی و منابع طبیعی – ارائه و اجرای طرح های پارک و فضای سبز – خوراک دام و طیور – ماشین آلات کشاورزی- شیلات و …

ردیف:505
نام شرکت:تعاونی مهندسین مشاور همراهان سبز آذین
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:یاسر دعائی
شماره نظام مهندسی:708900505
تلفن همراه مدیرعامل 1:9369494139
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و اجرا در کلیه زمینه های کشاورزی و دامپروری – جنگلکاری و صنایع تبدیلی – بهسازی و اصلاح اراضی – طراحی و اجرای سیستم های آبیاری – خدمات کشاورزی و منابع طبیعی – ارائه و اجرای طرح های پارک و فضای سبز – خوراک دام و طیور – ماشین آلات کشاورزی- شیلات و …
شماره ثبت:387
تاریخ ثبت:1389/07/24
استان:تهران
شهر:شهریار
خیابان اصلی1:مفتح
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:جنب کوچه مفتح
پلاک:124

شرکت تعاونی مهندسین مشاور همراهان سبز آذین مدیر یاسر دعائی شماره ثبت 387 مشاوره و اجرا در کلیه زمینه های کشاورزی و دامپروری – جنگلکاری و صنایع تبدیلی – بهسازی و اصلاح اراضی – طراحی و اجرای سیستم های آبیاری – خدمات کشاورزی و منابع طبیعی – ارائه و اجرای طرح های پارک و فضای سبز – خوراک دام و طیور – ماشین آلات کشاورزی- شیلات و …

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:46848465
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/8/18