گت بلاگز سهامی خاص ژن آزما پرشیا شرکت سهامی خاص 708600139

شرکت ژن آزما پرشیا مدیر هاله هاشمی سهی شماره ثبت 265797 تاسیس کلینیک گیاهپزشکی-کشت بافت گیاهی-تجهیزات و مواد مربوط به ژنتیک گیاهی و بیوتکنولوژی

ردیف:139
نام شرکت:ژن آزما پرشیا
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:هاله هاشمی سهی
شماره نظام مهندسی:708600139
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121876970
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تاسیس کلینیک گیاهپزشکی-کشت بافت گیاهی-تجهیزات و مواد مربوط به ژنتیک گیاهی و بیوتکنولوژی
شماره ثبت:265797
تاریخ ثبت:31025
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت ژن آزما پرشیا مدیر هاله هاشمی سهی شماره ثبت 265797 تاسیس کلینیک گیاهپزشکی-کشت بافت گیاهی-تجهیزات و مواد مربوط به ژنتیک گیاهی و بیوتکنولوژی

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-سمیه-پلاک20
تلفن2:88711047-44580367
فاکس:88711047-44580367
کدپستی:
شروع عضویت:31688

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs